جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

یک فیلم ده دقیقه ای!

ستاره

کاربر ویژه
12/1/13
307
0
0
بسم الله الرحمن الرحیم
(در جشنواره فیلمهای ده دقیقه ای) نگاه همه به پرده سینما بود.
اکران فیلم شروع شد.
شروع فیلم: تصویر سقف یک اتاق بود.
دو دقیقه از فیلم گذشت…
چهار دقیقه دیگر هم گذشت…
هشت دقیقه اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق بود.
صدای همه درآمد!
اغلب حاضران سالن سینما را ترک کردند.
ناگهان…
دوربین حرکت کرد و پایین آمد… و به یک کودک معلول قطع نخاع رسید که روی تخت بود.
جمله زیرنویس فیلم:
این تنها هشت دقیقه از زندگی این انسان بود که شما طاقتش را نداشتید.
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا