Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

چهار خصلت و عملِ ساده هستند که انسان را واردِ بهشت میکنند:

  • نویسنده موضوع ahmad
  • تاریخ شروع

ahmad

کاربر فعال و مفید
1/13/13
319
0
چهار خصلت و عملِ ساده هستند که انسان را واردِ بهشت می*کنند:

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:

«مَنْ أصبحَ منکمُ الیومَ صائماً؟»
«چه کسی از شما امروز را با روزه شروع کرده است؟»
حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفت: من.
... پیامبر صلی الله علیه وسلم (در ادامه) فرمود:
«فمنْ تبعَ منکمُ الیومَ جنازةً؟»
«چه کسی از شما امروز جنازه*ای را تشییع کرده است؟»
حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفت: من.
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:
«فمنْ أطعمَ منکمُ الیومَ مسکینًا؟»
«چه کسی از شما امروز مسکینی را طعام داده است؟»
حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفت: من.
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:
«فمنْ عادَ منکمُ الیومَ مریضاً؟»
«چه کسی از شما امروز، مریضی را عیادت کرده است؟»
حضرت ابوبکررضی الله عنه گفت: من.
پس پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود:
«مااجتمعنَ فی امریءٍ إلاَّ دخلَ الجنَّةَ». (به روایت از مسلم).
«این کارها در کسی با هم جمع نمی*شوند مگر این که (شخص به سببِ این اعمال) واردِ بهشت می*شود».
امام قُرطُبی / در «اَلْمُفْهِم» گفته است: «بی*گمان هر کس در هر روز از زندگی دنیاییش این اعمال را باهم جمع گرداند و انجام دهد به این اجر و پاداش می*رسد».
 
بالا