جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

روز خوب چه روزی است ؟

ئه ستیره

ناظر
1/1/70
950
18
18
زیر آسمان خدا
روز خوب چه روزی است ؟


همه دوست دارند که همیشه روزهای خوبی داشته باشند، اما خیلی ها نمی دانند که این روزهای خوب که در آرزوی آن هستند، هم اکنون در اختیار آنان است و فقط باید از آن استفاده کرد. روز خوب از نظر هر فرد معنی متفاوت دارد. یک راننده تاکسی روزی که مسافر بیشتری سوار کند را روز خوب می داند. اما یک راننده اتوبوس شهری ممکن است بر عکس، روزی که مسافر کمتری داشته باشد را روز خوب بداند. یک فروشنده، دوست دارد که مشتری بیشتری برایش بیاید اما یک کارمند ممکن است روزی که ارباب رجوع کمتری داشته باشد را روز خوب خود بداند. یک کارگر نیز دوست داردکه کمتر کار کند و پول بیشتری بگیرد. در مثال های بالا یک عده آسایش بیشتر و یک عده مقدار پول به دست آمده را باعث خوشحالی خود می دانند و اگر عکس آن روی دهد باعث ناراحتی، استرس و عصبانیت آن ها می شود. همه ی روزها هدیه خداوند به ما هستند و این نوع نگاه ماست که بعضی روزها را خوب و بعضی روزها را بد برداشت می کنیم. هر روز یک هدیه الهی است هیچ هدیه ای بد نمی شود. رزق و روزی دست خداوند است و به تعداد مشتریانی که به یک مغازه می آیند بستگی ندارد، خدمت به خلق نیز بزرگترین عبادت است. خدمت خالصانه به مردم هیچ گاه پیش خداوند بی اجر نمی ماند.
یاداشت: خداوند بزرگ در آخرین کتاب آسمانی چنین می فرماید: « آن مقدار که برایتان ممکن است و توانایی دارید قرآن بخوانید. نماز بگزارید، و زکات مال را بپردازید، و قرض الحسنه به خدا دهید. هر خوبی و خیری را که برای خود پیشاپیش می فرستید، آن را نزد خداوند بهتر و با پاداش بیشتری خواهید یافت، از خدا آمرزش بخواهید، چرا که خدا آمرزگار و مهربان است »

نویسنده : امین الرحمن کیانی

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا