جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

ده چیزی که از دست میدهیم

  • نویسنده موضوع ahmad
  • تاریخ شروع

ahmad

کاربر فعال و مفید
13/1/13
319
0
0

1 علم ما: بخاطر مفید نیست که بی عمل است.

2 اعمال ما: بخاطر مفید نیستند که بدون صداقت بوده و با ریا همراه اند.

3ثروت ما: در چیزهای ضایع میشود که برای ما اجر نخواهد داشت، ما پول، مقام و توانایی خود را در چیزهای به مصرف میرسانیم که هیچ فایده در دنیا و آخرت برای ما ندارد.

4قلوب ما: بخاطر از دست رفته اند که از محبت خداوند خالی اند، و بعوض احساس اشتیاق و محبت او تعالی، توسط محبت چیزی های بیهوده پر شده اند.

5 بدن های ما: بخاطری ضایع میشوند آنها را در عبادت و رضای خداوند استفاده نمیکنیم.

6 محبت ما: بخاطر منحرف است، که به طرف الله نبوده بلکه با اشیا و اشخاص دیگر است.

7 وقت ما: بخاطر مفید نیست، که بطور شایسته از آن استفاده نشده است تا گذشته ما را تلافی نماید و آینده ما را تضمین کند.

8عقل ما: در موضوعات ضایع شده است که برای ما سودمند نیستند، موضوعات که نه برای فرد ما مفید است نه برای جامعه ما هیچ فایده عملی بر آن مرتب نیست.

9 خدمت ما: خدمت ما برای کسی وقف شده است که او نه ما را به خداوند نزدیک میکند و نه در دنیا برای ما نفع رسانده میتواند.

10 ذکر ما: بخاطر مفید نیست که نه بر خود ما اثر دارد نه در قلبهای ما.
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا