جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

ده قشر از زنان مورد نفرت خدا و ملعون هستند

zohreh

کاربر خیلی فعال
1/1/70
976
1
0
 
1- خالکوب کردن:
پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) مي فرمايد: «لعن الله الواشمات والمستوشمات .... المغيرات خلق الله تعالى». (البخاري). خداوند لعنت کرده بر زن خالکوب و زني که درخواست خالکوبي کند. رستم کسي است که بدن ديگران را بوسيله سوزن و سرمه خالکوبي مي کند. مستوشمه کسي است که به درخواست او بدنش خالکوبي مي شود.


2- موي پيشاني را چيدن:
پيامبر (صلى الله عليه وسلم) مي *فرمايد: «لعن الله المتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى». (البخاري). خداوند (زناني را که موي ابروي ديگران را مي *کنند «بر ميدارند» يا موي ابرويشان برداشته مي* شود و يا به خاطر زيبائي محض ميان دندانهاي خود فاصله مي اندازند يا آن را باريک مي نمايند و خلقت خدا را تغيير مي دهند لعن کرده است.

نامصه: کسي است که موي پيشاني يا ابروي ديگران را بر مي دارد و آن را باريک مي *نمايد.
متنمصه: کسي است که بدرخواست او موهايش برداشته مي *شود.
3- فاصله انداختن بين دندانها:
پيامبر (صلى الله عليه وسلم) مي *فرمايد: «لعن الله ......... والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله». (البخاري). «لعن (صلى الله عليه وسلم) الواثرة والمُؤْتَثـِرُة». (احمد). خداوند زناني را که به خاطر زيبائي دندانها را باريک و ميان آنها فاصله ايجاد و خلقت خدا را تغيير ميدهند لعنت کرده است.

واثرة: زناني که دندان ديگران را کوچک و باريک مي نمايند.
مستوشر و متلفج: زناني که بدر خواست آنها دندانيشان باريک و کوچک مي *شود.

4- وصل:
رسول اکرم (صلى الله عليه وسلم) مي فرمايد: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». (البخاري ومسلم). خداوند واصله و مستوصله را لعن نموده است.

واصله: زينت که موها را بهم وصل ميکند، مانند: آرايشگر. مستوصله: به زني گفته ميشود که از ديگران بخواهد اين عمل را برايش انجام دهند.


5- زني که شوهرش از وي ناخشنود باشد:
رسول اکرم (صلى الله عليه وسلم) مي فرمايد: «اذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». (البخاري ومسلم). هرگاه مردي زنش را به بستر خود بخواند و او امتناع نمايد و مرد خشمناک شب را بسر آورد فرشته *هاي خدا تا صبح زن را نفرين خواهند کرد.

6- زناني که به شکل مردان در مي آيند:
در لباس و حرکات و ادا و اطوار و غيره «لَعَن (صلى الله عليه وسلم) المتشابهات من النساء بالرجال». (البخاري). پيغمبر زناني را که به شکل مردان در مي آيند لعن کرده است.
7- زنان بظاهر پوشش دار اما در واقع عريان:
فقد روي «... نساء هم کاسيات، عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت ... ملعونات...». (أحمد وابن حبان والحاکم). معني: از پيامبر (صلى الله عليه وسلم) روايت شده که زنان بظاهر پوشش دار اما در واقع عريان که موي سرشان بمانند کوهان شتر است (که از پشت سر انباشته می شود) ملعون و مورد نفرت خدا هستند.


8- نوحه گر:
قال أبوموسى: «لعن (صلى الله عليه وسلم) من حَلَق أو سلق وخرق». (النسائي و احمد و أصله في مسلم). ابو موسى (رضي الله عنه) گفته که پيامبر (صلى الله عليه وسلم) کسي را که «بهنگام فوت يکي از بستگانش» پوست خود را بِکَنَد، بر صورت خود بزَند و يقه خود را پاره کند و مو و پوست خود را بِکَنَد لعن کرده است».


9- محلل:
پيامبر (صلى الله عليه وسلم) مي *فرمايد: «لعن الله المحلل والمحلل له». (أبوداود واحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه). خداوند تحليل کننده و تحليل شونده را لعن کرده است. (کسي که زن طلاق داده شده را براي شوهرش به طريق حيله حلال نمايد

10- خودنما و زني که زينت خود را بديگران نشان مي دهد:
پيامبر (صلى الله عليه وسلم) مي فرمايد: «نساؤهم کاسيات عاريات ملعونات». (رواه احمد). آنهائيکه زنانشان بظاهر لباس پوشيده اما در واقع برهنه هستند مورد نفرت خدا و ملعون مي باشند.

 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا