جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

انکار منکر به وسیلهی قلب چگونه است؟

1/1/70
265
1
0
[FONT=&quot]پرسش هشتم[/FONT]
[FONT=&quot]{تغییر منکر با قلب}[/FONT]
[FONT=&quot]چگونه انکار و بد دانستن منکر در قلب، در تغییر منکر اثر دارد؟[/FONT]
[FONT=&quot]علامه آلبانی: چگونه اثر دارد؟[/FONT]
[FONT=&quot]سؤالکننده: آری؛ ناپسند دانستن یک کار بد در قلب، از مراحل تغییر آن کار بد است.[/FONT]
[FONT=&quot]علامه آلبانی: بله؛ یکی از مراحل تغییر منکر، همین است.[/FONT]
[FONT=&quot]سؤالکننده: پس چگونه می تواند در تغییر منکر اثر داشته باشد در حالیکه در قلب انجام میشود؟[/FONT]
[FONT=&quot]علامه آلبانی: این کار نیز منکر را تغییر میدهد. پیشتر بیان کردم که گاهی انسان به مرحلهی مرگ احساسات میرسد و احساسش توان بد دانستن کار منکر را با قلب ندارد. اما همینکه قلبش کار منکر را ناپسند دید، زنده میشود و زنده میماند. مثالی برایت میگویم؛ یک واقعیت جامعه که بسیار جای تأسف دارد. هر روز مردم در خیابانها میگذرند و تصاویر برهنه را میبینند؛ این تصاویر گاه در مقابل مساجد نصب میشود؛ در جاهایی مثل سینماها؛ بسیاری از مردم از این مکانها میگذرند و چنین چیزهایی را میبینند و هرگز احساس نمیکنند که این تصاویر، منکر و بد هستند؛ آیا چنین نیست؟[/FONT]
[FONT=&quot]بسیار خب؛ برعکس این حالت هم وجود دارد. یعنی برخی مردم که چنین تصاویری را که گاه در مقابل مسجد نصب میشود، میبینند، حدّاقل با حالت خود میگویند: یا الله! این کار بسیار زشت است و ما از چنین چیزهایی خرسند و راضی نیستیم. آیا این دو گروه، با یکدیگر تفاوت ندارند؟[/FONT]
[FONT=&quot]سؤال کننده: آری تفاوت دارند.[/FONT]
[FONT=&quot]علامه آلبانی: پس در این هنگام، گروه دوم منکر را با قلب خویش تغییر دادهاند. اما گروه اول آنرا تغییر ندادهاند. در رفتار گروه اول، خطر خروج از اسلام وجود دارد. چراکه کار بد را حتّی با قلب خویش هم بد ندانستهاند. اکنون چیزی به ذهنم رسید که دقیقتر میگویم.[/FONT]
[FONT=&quot]تغییر منکر نسبت به خودت، فقط زمانی صورت میگیرد که منکر را ببینی و آنرا با قلبت، ناپسند و بد بشماری؛ این انکار و بد دانستن، نسبت به خودت خوب است؛ اما نسبت به کسیکه احساسش همانند تو نیست، بیتردید انکار و بد دانستن صورت نمیگیرد. مثال قبل و این توضیح، به واقع رخ میدهد. منظور از انکار و ناپسند شمردن کار منکر، این است که قلب مسلمان نمیمیرد؛ اگر قلبش بمیرد، گذر کردن بر خوب و بد، برایش تفاوتی ندارد و میان خوب و بد، تفاوتی نمیبیند. منظور از انکار قلب، همین است. اگر سخن دیگری داری، ان شاء الله میشنویم.[/FONT]
[FONT=&quot]سؤالکننده: جناب شیخ! آیا دور شدن و بغض داشتن لازم نیست؟ ایندو هم از لوازم انکار و ناپسند دانستن امر منکر با قلب میباشند.[/FONT]
[FONT=&quot]علامه آلبانی: این موضوع بنا بر فرمایش شیخ الاسلام رحمه الله چنین است که قلب نیز دارای عملکرد است؛ بسیاری از مردم گمان میکنند که عمل فقط شامل اعضای ظاهری بدن است؛ اما در واقع قلب را نیز شامل میشود.[/FONT]
[FONT=&quot]بنابراین جایگاه ایمان، قلب است. و ایمان در قلب، زیاد و کم میشود. این روند، همانند حرکت فیزیکی در قلب است. اگر قلب از حرکت بایستد، صاحبش میمیرد. لذا از دیدگاه معنوی و ایمانی نیز در قلب، به صورت مداوم عمل انجام میگیرد که آن عمل یا خوب است و یا بد.[/FONT]
[FONT=&quot]بنا بر این هر کار خوبی که مسلمان انجام میدهد، سبب رشد ایمان در قلبش میگردد. پس قلب نیز دارای عمل است. از جمله کارهای قلب، انکار کردن و بد دانستن منکر میباشد که موجب تقویت ایمان میگردد و رسول الله صلی الله علیه وسلّم آنرا «أضعف الایمان» (پایینترین درجهی ایمان) خوانده است. همچنین برخی کارهای بد، از برخی دیگر آسانتر و سبکتر میباشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ترجمه شده در مرکز رد شبهات خوارج[/FONT]
[FONT=&quot]http://www.khawarej.com[/FONT]
[FONT=&quot]صفحهی فیسبوک رد شبهات خوارج:
https://www.facebook.com/khawarej/[/FONT]

[FONT=&quot]کانال تلگرام:
https://t.me/khawareg[/FONT]
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا