چند توصیه به خواهران مسلمان!

تسنیم

کاربر ویژه انجمن
تاریخ ثبت‌نام
1/1/70
نوشته‌ها
361
پسندها
0
چند توصیه به خواهران مسلمان!

خواهران محبوبم از موارد و کارهاي زير بپرهيزيد و جداً بر حذر باشيد
[FONT=times new roman, times, serif][FONT=times new roman, times, serif]http://parsskin.com/[/FONT][/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]
5.gif
5.gif
5.gif
5.gif
5.gif
[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]1[/FONT][FONT=times new roman, times, serif]- [/FONT][FONT=times new roman, times, serif]دوستان ناباب و بد: که شما را بسوي بديها و گرفتاريها و خلافکاري و کارهاي زشت و آتش دوزخ مي **کشانند.[/FONT][FONT=times new roman, times, serif]قال (صلى الله عليه وسلم) «المرءُ على دين خليله» مرد بر کيش دوست صميمي خود است.
[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]یار بد بدتر بود از مار بد[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]  [/FONT][FONT=times new roman, times, serif]تا توانی می گریز از یار بد[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]یار بد هم جان و هم ایمان زند[/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif][/FONT][FONT=times new roman, times, serif]مار بد تنها تو را بر جان زند[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif][/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif]2- [/FONT][FONT=times new roman, times, serif]خلافکاري و متلک گوئي: از محرمات بسيار زشت و ناپسند و بمانند سرطان غافلگير کننده است. جوانان آن را ساده مي*پندارند در حاليکه آنها را به نابودي و مرگ مي *کشاند.[/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif]
[FONT=times new roman, times, serif]خداوند مي *فرمايد: [/FONT]﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾. «بگونه* اي هوس انگيز سخن نگوئيد[/FONT][FONT=times new roman, times, serif]». [/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif]3- [/FONT][FONT=times new roman, times, serif]بـــازارهــا: منشأ و مرکز گناهان و بديهاست. از رفتن به بازار مگر براي حاجتي خوداري کنيد. مواظب باشيد و احتياط کنيد[/FONT][FONT=times new roman, times, serif].[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]
[FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]​
[/FONT]​
۴- ناسپاسي شوهر و لعن گفتن زياد: رسول اکرم (صلى الله عليه وسلم): «تصدقن فإني رأيتُكنَّ أکثرَ أهل النارِ. فقلن: وَلِمَ يا رسولَ الله؟ قال: تکثرن اللَّعن وتکفرن العشير. (رواه البخاري). پيامبر (صلى الله عليه وسلم) خطاب به زنان فرمودند: صدقه دهيد همانا اکثر اهل جهنم شماها هستيد. گفتند: چرا اي رسول خدا؟ فرمود: لعن زياد مي فرستيد و نسبت به شوهرانتان ناسپاس هستيد.
[FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif]5- [/FONT][FONT=times new roman, times, serif]تقليد از زنان کافر: با تقليد مدلها و لباسها و عادتهايي که شما را به برهنه شدن و رها کردن حجاب اسلامي دعوت مي *کنند – مانند کوتاه نمودن مو – مدلهاي آرايش مو گِرْد نمودن، و ژوليده نمودن «فرفري و درهم برهم کردن سر» باريک نمودن و حرص زيباپرستي[/FONT][FONT=times new roman, times, serif]. [/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif]6- [/FONT][FONT=times new roman, times, serif]پديده عاشق شدن بين جوانان: بطوريکه يکي به شديدترين شيوة محبت، عاشق و شيفته ديگري مي *شود و شب و روز به وي مي *انديشد و ساعتهاي طولاني تلفني با او صحبت مي *کند و گاهي اوقات از کارهاي وي تقليد مي *نمايد، اين نوع عشق حرام است و توبه نمودن و دوري از اسباب آن و اجتناب از آن واجب است[/FONT][FONT=times new roman, times, serif]. [/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif]7- [/FONT][FONT=times new roman, times, serif]کشف عورت: نزد زنان کافر يا غير آنها شديداً حرام است.[/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif]۸[/FONT][FONT=times new roman, times, serif]- [/FONT][FONT=times new roman, times, serif]خريد مجلات مبتذل: همچنين گوش دادن به آوازها و نگاه کردن به کانالهاي مبتذل ماهواره *اي، چرا که حقيقتاً اين کارها اسباب و وسايل انحراف و دلمردگي و اندوه* آور مي *باشند[/FONT][FONT=times new roman, times, serif]- [/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]​
9- دراز کردن ناخنها: قال انس (رضي الله عنه): «وَقَّتَ لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر وحلْق العانة في کل أربعين يوماً مرة». (مسلم وأحمد). انس (رضي الله عنه) مي *گويد که پيامبر (صلى الله عليه وسلم) به ما اصحاب سفارش مي *کرد که هر چهل روز يکبار سبيل و ناخن را کوتاه و موهای زائد بدن را بتراشيم.
[FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [FONT=times new roman, times, serif] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif]10-[/FONT][FONT=times new roman, times, serif]اوقات فراغت و بيکاري: اوقات فراغت خود را با برنامه* هاي ديني و مفيد براي دنيا و آخرت سپري نمائيد... [/FONT][FONT=times new roman, times, serif]يعني اوقات فراغت خود را با برنامه* هايي سپري نمائيد که هم براي دنيا و هم براي آخرت مفيد باشد[/FONT][FONT=times new roman, times, serif].[/FONT]
moslimskin%20%286%29.gif
1458085kzdwgxkzqo.gif
moslimskin%20%2824%29.gif
 

ئه ستیره

مدیر تالار
تاریخ ثبت‌نام
1/1/70
نوشته‌ها
925
پسندها
2
محل سکونت
زیر آسمان خدا
خواهر تسنیم عزیز اگه تو جامعه فرمایشات شما بین تمام دختر خانم ها عملی بشه خب مطمئنا بهترین جامعه را خواهیم داشت
توصیه های بسیار قشنگی هستندxcxcxcojasd;hfopi
 
بالا