هرچقدر خود را بیشتر بشناسیم،باز هم تشنه ی آنیم!

بالا