صوتی تصویری

مشخصات فایل

سخنران: کاک احمد مفتی زاده
موضوع: حجاب سلامی
زبان: فارسی

شماره (۱)                               شماره (۲)

                 شماره (۱)                               شماره (۲)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشخصات فایل

سخنران: محمد صالح پردل
موضوع: چطور زندگی زناشویی را آغاز کنیم؟
زبان: فارسی

.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات فایل

سخنران: محمد صالح پردل
موضوع: عروسی بهانه است، مقصد دین خداست.
زبان: فارسی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات فایل

سخنران: محمد صالح پردل
موضوع: شجاعت دختر ابوبکر اسماء (رضی الله عنها)
زبان: فارسی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات فایل

سخنران: محمد صالح پردل
موضوع: اهمیت زن در اجتماع
زبان: فارسی

 

…………….. شماره (۱)                               شماره (۲)

                 شماره (۱)                               شماره (۲)


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات فایل

سخنران: محمد صالح پردل
موضوع: موانع اصلی ازدواج دختر و پسر
زبان: فارسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات فایل

سخنران: محمد صالح پردل
موضوع: ازدواج یک نعمت الهی
زبان: فارسی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات فایل

سخنران: محمد صالح پردل
موضوع: حجاب اسلامی
زبان: فارسی

 

…………….. شماره (۱)                               شماره (۲)

                 شماره (۱)                               شماره (۲)

 

…………….. شماره (۳)                               شماره (۴)

                 شماره (۳)                               شماره (۴)


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات فایل

سخنران: محمد صالح پردل
موضوع:هزینه برای عفاف
زبان: فارسی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات فایل

سخنران: محمد صالح پردل
موضوع: ام المؤمنین خدیجه کبری (رضی الله عنها)
زبان: فارسی

…………….. شماره (۱)                               شماره (۲)

                 شماره (۱)                               شماره (۲)


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مشخصات فایل

سخنران: کاک ناصر سبحانی
موضوع: ازدواج
زبان: کردی

…………….. شماره (۱)                               شماره (۲)

                 شماره (۱)                               شماره (۲)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات فایل

سخنران: کاک ناصر سبحانی
موضوع: طلاق
زبان: کردی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مشخصات فایل

سخنران: کاک ناصر سبحانی
موضوع: حقوق زن در اسلام
زبان: کردی

…………….. شماره (۱)                               شماره (۲)
                 شماره (۱)                               شماره (۲)

…………….. شماره (۳)                               شماره (۴)

                 شماره (۳)                               شماره (۴)

شماره (۵)                               شماره (۵)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشخصات فایل
سخنران: کاک فاروق فرساد
موضوع: پرورش
زبان: کردی


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشخصات فایل
سخنران: کاک فاروق فرساد
موضوع: ازدواج
زبان: کردی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشخصات فایل
سخنران: کاک فاروق فرساد
موضوع: ادب
زبان: کردی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Fatal error: Class 'Attachments' not found in /home3/faezin/public_html/wp-content/themes/32-Hedayat-2sweb.ir/single.php on line 12