*آموزش احکام تجوید (جلسه سوم) » القاب حروف

.

القاب حروف

ـَا  ـُو ـِی| ء هـ ع ح غ خ | ک  ق| ج  ش ض ی

ل ن ر| ط ت د| ص ز س| ظ ذ  ث| ف و ب م

حروف دارای القابی هستند که برحسب جای ادا یا جایی نزدیک بدان به آن ها داده شده است. اولین کسی که این القاب را بکار برد خلیل بن احمد در کتابش “العین” می باشد.

۱_ حروف نایی هوایی مدی: حروف مد سه گانه ی (ـَا  ـُو  ـِی) هستند و لقب نایی را به دلیل خروج و تولیدشان در نای گرفته اند.

در بخش مخرج اول توضیح داده شده است. به آن ها برای آن هوایی گفته می شود که در حین تلفظ آن ها هوا خارج می شود. این حروف را در علم صرف به نام حروف عله نیز می شناسند.

۲_ حروف حلقی: همزه، هاء، عین، حاء، غین و خاء : (ء  هـ  ع  ح  غ  خ)

۳_ حروف ملازی: کاف و قاف (ک  ق). به دلیل تولید آن ها در قسمت ملاز یا همان زبان کوچک که در انتهای دهان و ورودی حلق قرار دارد آن ها را ملازی می نامند.

۴_ حروف  نرمکامی: به قسمت نرمکام دهان وابسته می باشند. در اینکه کدام حروف نرمکامی هستند اختلاف نظر وجود دارد. برخی می گویند آن ها جیم، شین و یاء غیر مدی (ج  ش  ی) هستند، برخی می گویند؛ جیم، شین و ضاد (ج  ش  ض) و دیگران نیز باور دارند که جیم، شین، ضاد و یاء غیر مدی (ج  ش  ض  ی) جزو این دسته هستند. احتمالاً آخرین دیدگاه به حقیقت نزدیک تر باشد.

۵_ حروف لبه زبانی: لام، نون و راء (ل  ن  ر). نام لبه زبانی آن ها به این دلیل است که تولید آن ها در لبه ی زبان و سبکی، سرعت و روانی همراه است.

۶_ حروف کامی: طاء، تاء و دال (ط  ت  د). برای آن چنین لقبی را دارند که در سقف دهان یا همان کام (قسمت بالایی قابل رؤیت حفره ی دهان) تولید می شوند.

۷_ حروف نوک زبانی: صاد، زا و سین (ص ز  س). تولید آن ها بواسطه ی نوک زبان می باشد. این سه حرف در صفت صفیر با هم مشترک می باشند که از لبه ی تیز زبان تولید می شود.

۸_ حروف لثوی: ظاء، ذال و ثاء (ظ  ذ  ث). این حروف از کناره ی لثه تولید می شوند. لثه به گوشت کناره ی دندان ها گفته می شود.

۹_ حروف لبی: فاء، واو غیر مدی، باء و میم (ف  و  ب  م). از بین لب ها یا لب پایینی یا بالایی و دندان های پیشین بالایی تولید می شوند.


Fatal error: Class 'Attachments' not found in /home3/faezin/public_html/wp-content/themes/32-Hedayat-2sweb.ir/single.php on line 12